Zákon o účetnictví

Podle jakého zákona se řídí účetnictví?

Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. je závazný pro všechny účetní jednotky. Na tomto zákonu ze dne 12. prosince 1991 se usneslo Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky.

Členění zákona o účetnictví

Zákon o účetnictví je rozdělen na devět částí, které pojednávají o těchto účetních problémech:

Část I.: Obecná ustanovení, § 1 – 8

 • § 1 – na jaké účetní jednotky (ÚJ) se zákon vztahuje
 • § 2 – předmět účetnictví
 • § 3 – účetní období
 • § 4 – kdy jsou ÚJ povinni vést účetnictví
 • § 5 – koho mohou ÚJ pověřit vedením svého účetnictví
 • § 6 – povinnosti ÚJ
 • § 7 – 8 – jak je ÚJ povinna vést účetnictví

Část II.: Rozsah vedení účetnictví, účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy, § 9 - 17

 • § 9 – rozsah vedení účetnictví
 • § 11 – účetní doklady
 • § 12 – účetní zápisy
 • § 13 – účetní knihy
 • § 14 – směrná účtová osnova a účtový rozvrh
 • § 16 – ostatní ustanovené o účetních knihách
 • § 17 – otevírání a uzavírání účetních knih

Část III.: Účetní závěrka, § 18 – 23b

 • § 18 – účetní závěrka
 • § 19 – rozvahový den
 • § 20 – ověřování účetní závěrky auditorem
 • § 21 – výroční zpráva
 • § 22 – 23 – konsolidovaná účetní závěrka

Část IV.: Způsoby oceňování, § 24 – 28

 • § 24 – jak ÚJ oceňují majetek a závazky
 • § 25 – co ÚJ oceňují
 • § 26 – výsledek oceňování
 • § 27 – co se oceňuje reálnou hodnotou
 • § 28 – oceňování v souladu s účetními metodami

Část V.: Inventarizace majetku a závazků, § 29 – 30

 • § 29 – pravidla inventarizace
 • § 30 – jak se zjišťují stavy majetku a závazků
Část VI.: Úschova účetních písemností, § 31 – 32
 • § 31 – jak dlouho se uchovávají účetní písemnosti
 • § 32 – co lze použít jako účetní záznamy

Část VII.: Zpráva o platbách orgánům správy členského státu Evropské unie nebo třetí země, § 32a – 32e

 • § 32a – rozsah působnosti
 • § 32b – obsah zprávy o platbách
 • § 32c – konsolidovaná zpráva o platbách
 • § 32d – zveřejňování
 • § 32e – kritéria rovnocennosti

Část VIII.: Uvádění nefinančních informací, § 32f – 32i

 • § 32f – rozsah působnosti
 • § 32g – nefinanční informace
 • § 32h – samostatná zpráva
 • § 32i – ověřování vypracování nefinančních informací auditorem

Část IX.: Ustanovení společná, přechodná a závěrečná, § 33 – 40

 • § 33 – účetní záznamy
 • § 34 – přenos průkazného účetního záznamu
 • § 35 – opravy a ostatní ustanovení o účetních záznamech
 • § 36 – standardy
 • § 37 – přestupky
 • § 38 – zmocňovací ustanovení

18 únor 2017