Co jsou daně?

Daně jsou povinné platby, které jdou do státního rozpočtu. Daně jsou placeny pravidelně v určitých intervalech nebo při změně vlastnictví. Porušení daňové povinnosti se sankcionuje uložením pokuty nebo trestem podle trestního zákoníku.

Z jakého důvodu stát vybírá daně?

Stát vybírá daně, aby získal prostředky pro financování veřejného sektoru, zejména veřejné správy, policie, soudnictví, vězeňství a armády. Příjmy z daní se přerozdělují mezi různými vrstvami obyvatelstva v rámci sociální politiky a slouží k ekonomickému rozvoji státu, například k výstavbě infrastruktury.

Charakteristika daně

Daň bychom mohli charakterizovat jako:

 • nedobrovolnou platbu nařízenou zákonem
 • nenávratnou platbu, kterou nelze požadovat zpět
 • neekvivalentní platbu bez nároku na adekvátní plnění za daň
 • neúčelovou platbu
 • platbu ve prospěch veřejného rozpočtu
 • obvykle opakovanou platbu

Typy daňových systémů

Daně se odvádí ze základní hodnoty – daňového základu, kterým může být hodnota zboží, služeb, příjem nebo velikost majetku. Každá země má jiný daňový systém:

 • konstantní – daň z hlavy
 • lineární – výše daně je přímo úměrná výši daňového základu
 • progresivní – s rostoucím daňovým základem roste i procentuální sazba – ČR
 • regresivní – s rostoucím daňovým základem procentuální sazba klesá

Druhy daní

Daně se dělí na daně přímé, které platí poplatník sám na vlastní účet, a daně nepřímé, které platí plátce daně na účet poplatníka.

Daně přímé

 • daň z příjmů fyzických a právnických osob
 • daně srážkové – daň z dividend
 • daně majetkové
  • dědická
  • darovací
  • z převodu nemovitosti
  • z nemovitých věcí
  • z nabytí nemovitých věcí
  • silniční

Nepřímé daně

 • daň z přidané hodnoty
 • spotřební daň
 • ekologická daň

18 únor 2017