Účetní a zdaňovací období

Účetní období

Účetní jednotky musejí podle zákona účtovat do období, s nímž časově a věcně souvisí. Toto období se nazývá jako účetní období. Účetní období znační časové období, za které účetní jednotka zpracovává účetní závěrku. Účetním obdobím je nejčastěji 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, tedy 1 rok. Ve výjimečných případech může být toto účetní období:

  • kratší – jestliže dojde k zániku účetní jednotky nebo k přechodu z kalendářního roku na rok hospodářský
  • delší – jestliže dojde ke změně účetního období z kalendářního roku na rok hospodářský, při vzniku účetní jednotky v období tří měsíců před koncem kalendářního roku nebo při zániku účetní jednotky v období tří měsíců po skončení kalendářního či hospodářského roku

Kalendářní rok trvá vždy od 1. ledna do 31. prosince.

Hospodářský rok

Hospodářský rok začíná jiným prvním dnem v měsíci než prvního ledna. Na hospodářský rok lze přejít pouze po oznámení skutečnosti místně příslušnému správci daně z příjmů. Účetní jednotky tuto změnu musejí ohlásit tři měsíce před plánovanou změnou nebo před koncem běžného účetního období.

Zdaňovací období

Podle zákona o dani z příjmů je zdaňovacím obdobím:

  • kalendářní rok
  • hospodářský rok
  • období od rozhodného dne fúze, rozdělení obchodní korporace nebo převodu jmění na společníka
  • účetní období, jestliže je delší než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců

Účetní jednotky jsou povinny podávat v řádném termínu daňové přiznání finančnímu úřadu. Platí vždy pravidlo, že kalendářní a hospodářský rok je současně účetním a zdaňovacím obdobím.

18 únor 2017