Účetní knihy v rámci daňové evidence

Deník příjmů a výdajů (peněžní deník)

Účetní jednotky, které si zvolily k účtování daňovou evidenci, mají za povinnost vést deník příjmů a výdajů. Jak už jeho název napovídá, evidují se v něm veškeré příjmy a výdaje na základě pokladních dokladů a bankovních výpisů.

V rámci daňové evidence se můžete setkat s tzv. průběžnými položkami, které slouží k převodu peněžních prostředků z pokladny na běžný účet a naopak. Průběžné položky se používají z důvodu časového nesouladu mezi záznamem o pohybu peněz v hotovosti a pohybu peněz na bankovním účtu. Záznam se provede v momentě, kdy účetní jednotka vlastní výpis z běžného účtu.

Kniha pohledávek a závazků

Druhou účetní knihou účetní jednotky je kniha pohledávek a závazků. Do té účetní jednotka zaznamenává, komu dluží a kdo naopak dluží jí a jakou částku. Do této knihy se zapisují pohledávky a závazky na základě faktur, výpisů z účtů či pokladních dokladů. V knize se eviduje jakýkoliv vznik, změna nebo zánik pohledávek a závazků.

Kniha přijatých a vydaných faktur

Účetní jednotka dále disponuje knihou přijatých a vydaných faktur, která je základem evidence pohledávek a závazků. Obsahuje tyto zúčtovací položky:

 • faktury podle jednotlivých věřitelů a dlužníků
 • označení čísla faktury
 • datum vzniku závazku či pohledávky
 • částku
 • datum splatnosti
 • způsob úhrady

Kniha zásob (karty zásob)

V knize zásob se sledují zásoby bez ohledu na způsob jejich nabytí. Kromě zásob se v ní zachycuje také drobný hmotný majetek nad 3 000 Kč, jehož doba použitelnost je delší než 1 rok. Díky knize zásob má účetní jednotka přehled o zásobách podniku, ale podstatné je jejich správné ocenění.

Kniha mezd

Jestliže podnikatel zaměstnává další osoby a uzavřel s nimi zaměstnanecký poměr, je povinen sledovat jejich docházku a zodpovídá za správný výpočet mezd, popřípadě náhrad. Zároveň mu vzniká povinnost odvádět za zaměstnance sociální a zdravotní pojištění a daň ze zaměstnancovy mzdy.

Kniha evidence majetku

V knize evidence majetku se zaznamenává veškerý dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek a k němu náležící daňové odpisy. V kartě dlouhodobého majetku nesmí chybět:

 • popis dlouhodobého majetku
 • ocenění majetku
 • datum a způsob pořízení
 • způsob využití majetku
 • datum uvedení do užívání
 • způsob daňových odpisů u dlouhodobého hmotného majetku
 • částky daňových odpisů za zdaňovací období a zůstatková cena
 • zřízené zástavní právo nebo věcné břemeno
 • datum a způsob vyřazení

18 únor 2017