Účetnictví a vše kolem

Účetnictví slouží k evidenci a zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů a výsledku hospodaření za konkrétní období. Pomocí účetnictví účetní jednotky kontrolují své hospodaření, a jakých dosahují výsledků ve své podnikatelské činnosti. Účetnictví se řídí obecně platnými normami, pravidly a zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., podobně jako například půjčky na účet se řídí zákonem o spotřebitelském úvěru.

účetní team

Účetní systémy v ČR

Účetnictví v České republice se dělí na dva účetní systémy:

  • Finanční účetnictví

    – poskytuje informace o vnějších finančních vazbách firmy, pasivech a aktivech, nákladech a výnosech a o hospodářském výsledku za posledních 12 měsíců.
  • Manažerské účetnictví

    – slouží pro interní potřebu firmy a není regulováno státem. Management firmy stanovuje strukturu a využití účetnictví, které je nezávislé na finančním účetnictví.

Možnosti, jak vést účetnictví

Zákon o účetnictví stanovuje účetním jednotkám, jakým způsobem vést účetnictví a jak provádět účetní záznamy. Z tohoto hlediska rozlišujeme:

  • Účetnictví – nahradilo tzv. podvojné účetnictví
  • Vnitropodnikové účetnictví
  • Daňovou evidenci – nahradila tzv. jednoduché účetnictví

Účetnictví

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví) mohou dobrovolně vést fyzické či právnické osoby nebo povinně účetní jednotky, které překročily v účetním období výši obratu 25 milionů korun, nebo účetní jednotky zapsané v obchodním rejstříku. Každá zaúčtovaná položka na straně Má dáti je spárovaná s položkou na straně Dal.

Daňová evidence

K daňové evidenci (dříve jednoduché účetnictví) mohou přistoupit subjekty, které nejsou účetními jednotkami, jejichž roční obrat nepřekročil 25 milionů korun a které nejsou zapsané v obchodním rejstříku. Cílem daňové evidence je zjistit rozdíl mezi příjmy a výdaji a stav majetku a závazků.

účetní