Členění majetku

Každá obchodní společnost disponuje určitým majetkem, který potřebuje ke své činnosti. Majetek se dělí z účetního hlediska tímto způsobem:

Stálá aktiva – dlouhodobý majetek

O dlouhodobý majetek se jedná v tom případě, že je jeho použitelnost delší než 1 rok a používáním se snižuje jeho hodnota, která se vyjadřuje odpisy. Hodnota hmotného majetku musí činit minimálně 40 000 Kč a hodnota nehmotného majetku alespoň 60 000 Kč. Dlouhodobý majetek členíme na:

 • Dlouhodobý hmotný majetek

  = movité a nemovité věci s dobou použitelnosti delší než 1 rok a s cenou nad 40 000 Kč

  Do hmotného majetku můžeme zařadit všechen movitý a nemovitý majetek, například pozemky, budovy, sklady, výrobní stroje, vozidla, zařízení firmy nebo materiál.

 • Dlouhodobý nehmotný majetek

  = nehmotné věci s dobou použitelnosti delší než 1 rok a s cenou nad 60 000 Kč

  Do nehmotného majetku spadají patentované technologické postupy, autorská práva, licence, software nebo výdaje spojené se zařízením nového podniku.

 • Dlouhodobý finanční majetek

  = složky majetku, které účetní jednotka využívá k ekonomickému řízení podniku, za účelem obchodování nebo za účelem výnosu.

  Do finančního majetku patří cenné papíry, volné finanční prostředky, půjčky jiným podnikům se splatností delší než 1 rok nebo cenné předměty za účelem obchodování.

Oběžná aktiva – krátkodobý majetek

Oběžná aktiva můžeme definovat jako krátkodobý majetek, jehož délka použitelnosti je kratší než 1 rok a slouží k jednorázové spotřebě. Oběžný majetek neustále mění svou podobu. V oběžných aktivách nalezneme:

 • Peníze v hotovosti nebo na běžném účtu
 • Ceniny – známky, kolky, stravenky
 • Zásoby – skladový materiál, vlastní výroba, skladované zboží
 • Pohledávky
 • Krátkodobý finanční majetek

18 únor 2017