Význam a funkce účetnictví

Základní funkce účetnictví v České republice

Účetnictví v České republice se řídí zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., který stanovuje rozsah a způsob vedení účetnictví. Základní funkcí účetnictví je porovnat stav majetku zaevidovaného v účetním systému se skutečným stavem. Podnikatelskému subjektu to přináší informace o ekonomickém vývoji za určité časové období.

Účetní jednotky získávají přehled o stavu a pohybu majetku, závazků, nákladů a výnosů a dále zjišťují výsledek hospodaření. Účetnictví má tyto základní funkce:

 • dokumentační a informační

  – obsahuje záznamy o hospodářských jevech a dění v podniku
 • dispoziční

  – poskytuje informace podstatné k řízení podnikatelské činnosti
 • kontrolní

  – záznamy umožňují kontrolu hospodaření a stavu majetku

Jaký je význam vedení účetnictví?

Účetnictví je zdrojem informací:

 • pro podnikatele
 • o majetku a hospodaření podniku
 • při případném vedení sporů
 • pro účely daňové povinnosti

Zásady a povinnosti účetní jednotky

Každá účetní jednotka musí dodržovat účetní zásady a povinnosti:

 • Zásada účetní jednotky

  – ÚJ vede pouze jedno účetnictví za účetní jednotku jako celek – například za dceřinou společnost nebo oddělené provozovny
 • Zásada nepřetržitosti trvání účetní jednotky

  – ÚJ je povinna vést účetnictví od doby svého vzniku až do doby svého zániku
 • Zásada pravdivého a věrného zobrazení

  – ÚJ musí vést účetnictví srozumitelně a obsah položek účetní závěrky musí odpovídat skutečnému stavu
 • Zásada periodicity

  – ÚJ má za povinnost zjišťovat výsledek hospodaření a finanční situaci v pravidelných intervalech
 • Zásada bilanční kontinuity

  – konečný stav účtu ÚJ k 31. 12. musí korespondovat s počátečním stavem účtu k 1. 1. následujícího roku

18 únor 2017