Vedení účetnictví a daňová evidence

Před zahájením podnikání se živnostníci či podnikatelé rozmýšlí, zda povedou účetnictví nebo daňovou evidenci. Jaké jsou mezi těmito druhy účetnictví rozdíly a jaký typ si zvolit pro svůj druh podnikání?

Účetnictví

V minulosti bylo účetnictví známo jako podvojné účetnictví. Účetní jednotky mají za povinnost zaúčtovat jakýkoliv stav a pohyb majetku, aktiv, závazků, jiných pasiv, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření. Tento druh účetnictví funguje na podvojném principu, známým jako Má dáti / Dal.

Účetnictví musejí vést podle zákona tyto účetní jednotky:

 • právnické osoby se sídlem na území ČR
 • zahraniční právnické osoby
 • organizační složky státu
 • fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku
 • fyzické osoby, jejichž obrat přesáhl 25 milionů Kč za předcházející kalendářní rok
 • fyzické osoby, které se takto rozhodly
 • fyzické osoby, kterým tuto povinnost ukládá zvláštní právní předpis
 • svěřenské fondy podle občanského zákoníku
 • investiční fondy bez právní působnosti
 • fondy obhospodařované penzijní společností

Daňová evidence

Daňová evidence nahradila jednoduché účetnictví a vedou ji osoby samostatně výdělečně činné, které dosahují příjmů z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti a rozhodly se uplatňovat skutečné výdaje.

 • Daňová evidence poskytuje údaje o příjmech, výdajích, majetku a dluzích.
 • Účelem daňové evidence je stanovit správnou výši základu daně z příjmů.
 • OSVČ vedoucí daňovou evidenci nejsou účetní jednotkou.
 • OSVČ zaznamenávají účetní údaje do:
  • deníku příjmů a výdajů
  • knihy pohledávek a závazků
  • karet dlouhodobého majetku
  • karet zásob
  • karet rezerv
  • karet pro zapisování nepeněžitých transakcí
  • mzdové evidence
  • pokladní knihy
  • evidence stálých plateb
  • knihy jízd

18 únor 2017