Daňový systém ČR

Daňový systém České republiky se v mnohém podobá daňovému systému vyspělých evropských zemí a příjem z daní pochází zhruba rovným dílem z přímých a nepřímých daní.

Přímé daně

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob stanovuje zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. a platí ji všechny fyzické osoby s příjmy plynoucí ze zdrojů na území Česka či ze zdrojů v zahraničí. Předmětem daně jsou:

 • příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
 • příjmy ze samostatné činnosti
 • příjmy z kapitálového majetku
 • příjmy z nájmu
 • ostatní příjmy

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob platí subjekty, které vznikly za účelem podnikání. Dále se vztahuje na ostatní subjekty, jako jsou nadace nebo občanská sdružení. K dani z příjmů se musí právnická osoba registrovat ihned po svém vzniku. Daň z příjmů právnických osob vymezuje zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. v § 17 – 21a.

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí, dříve známá jako daň z nemovitosti, se platí na rozdíl od ostatních daní dopředu a přiznání k dani z nemovitých věcí se podává jen jednou na finančním úřadu. Daň z nemovitých věcí se skládá z daně z pozemku a daně ze staveb a jednotek. Předmětem této daně jsou všechny pozemky zapsané v katastru nemovitostí.

Daň silniční

Podle zákona č. 16/1993 Sb. České národní rady o dani silniční platí tuto daň firmy a podnikatelé, kteří používají auta ke své výdělečné činnosti. Výše daně se stanovuje podle objemu motoru aut a podle počtu a povoleného zatížení náprav u nákladních aut. Poplatníkem této daně je provozovatel zapsaný v technickém průkazu.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí se odvádí z úplatných převodů nemovitostí a platí se z prodeje nemovitostí nebo jejich směn. Naopak tato daň se netýká bezúplatných převodů, jako je dědictví nebo darování. Plátcem této daně je vždy kupující. Sazba daně z nabytí nemovitých věcí tvoří 4 % ze základu daně, kterým je cena nemovitosti.

Nepřímé daně

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty (DPH) se platí takřka ze všeho zboží a služeb a musejí ji odvádět všichni dodavatelé a registrovaní plátci DPH.

 • Do základní sazby 21 % spadá téměř většina zboží a služeb.
 • Do první snížené sazby 15 % patří potraviny, některé zdravotnické pomůcky, hromadná doprava nebo zdravotnické a pečovatelské služby.
 • Do druhé snížené sazby 10 % náleží kojenecká výživa, léky, knihy a hudebniny.

Spotřební daň

Sazby spotřebních daní stanovuje zákon o spotřebních daních. Tato daň se platí z vybraných komodit:

 • z lihu
 • z piva
 • z vína
 • z tabáku
 • z paliv a maziv

18 únor 2017