Rozvaha – aktiva a pasiva

Co je rozvaha?

Rozvaha je důležitým výstupem finančního účetnictví a podává finanční informace o účetní jednotce k určitému datu – rozvahy. Obsahuje přehled majetku a zdrojů jeho krytí v peněžních jednotkách. Informace z rozvahy platí k okamžiku, ke kterému byla rozvaha sestavena.

Jaké jsou druhy rozvahy?

Účetní jednotky (ÚJ) mohou sestavit rozvahu podle svých momentálních potřeb. Podle toho rozlišujeme tyto druhy rozvahy:

 • zahajovací rozvaha na počátku činnosti ÚJ
 • počáteční rozvaha na počátku účetního období
 • konečná rozvaha na konci účetního období
 • mezitímní rozvaha kdykoliv během roku
 • mimořádná rozvaha sestavující se za mimořádných okolností (fúze, vstup do likvidace)
 • srovnávací rozvaha při finanční analýze

Počáteční a konečná rozvaha se sestavuje pravidelně a platí zde úměra, že počáteční rozvaha se shoduje s konečnou rozvahou předcházejícího roku. Tato shoda se nazývá jako bilanční kontinuita. Při změně účetních předpisů může dojít k narušení kontinuity, ale musí být zachována základní bilanční rovnice: suma AKTIV = suma PASIV.

Aktiva v rozvaze

Aktiva představují ekonomické zdroje a majetek účetní jednotky a očekává se od nich, že přinesou finanční prospěch a budoucí užitek. Do aktiv patří:

 • pohledávky za upsaný za základní kapitál
 • dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný a finanční
 • oběžná aktiva
  • zásoby
  • pohledávky
  • krátkodobý finanční majetek
  • peněžní prostředky
 • časové rozlišení aktiv

Pasiva v rozvaze

Pasiva lze charakterizovat jako zdroje financování majetku podniku a informují o tom, z jakých zdrojů byl majetek podniku pořízen. Skrývá se za nimi:

 • vlastní kapitál – základní kapitál, fondy, výsledek hospodaření
 • cizí kapitál – rezervy, závazky, úvěry
 • ostatní – účty časového rozlišení

18 únor 2017