Účetní závěrka a uzávěrka

K čemu slouží účetní závěrka a uzávěrka?

Pojmy „účetní závěrka“ a „účetní uzávěrka“ jsou si podobné a často se zaměňují, ale je mezi nimi zásadní rozdíl. Jejich podstatou je zjistit:

 • pravdivý stav majetku, závazků a kapitálu ke konkrétnímu datu
 • výsledek hospodaření a toku peněžních prostředků za vymezené účetní období k rozvahovému dni

Účetní uzávěrka

V rámci účetní uzávěrky dochází k uzavření účetních knih k datu, kdy je prováděna účetní závěrka. Účetní jednotka (ÚJ) provádí:

 • 1. Přípravné práce

  ÚJ kontroluje převod zůstatků, provádí inventarizaci majetku a ověřuje zůstatky účtů nehmotné povahy, jako jsou rezervy, opravné položky, časové rozlišení a dohadné položky.
 • 2. Doúčtování operací k poslednímu dni období

  ÚJ doúčtuje kurzové rozdíly, časové rozlišení, dohadné položky, opravné položky, rezervy a zásoby na cestě, včetně převedení počátečních a koncových stavů zásob.
 • 3. Zjištění hospodářského výsledku, výpočet daně a uzavření knih

  ÚJ zjišťuje obraty na rozvahových a výsledkových účtech a výsledku hospodaření a uzavírá účetní knihy. Z hospodářského výsledku vypočte daň z příjmů.

Účetní závěrka

Cílem účetní závěrky je poskytnout potřebné ekonomické informace o finanční situaci účetní jednotky a slouží jako prezentace před akcionáři nebo investory. Povinnost sestavit účetní závěrku také ukládá legislativa a je podmínkou pro vstup na burzu cenných papírů. Účetní závěrka obsahuje soubor účetních výkazů:

 • rozvahu (bilanci)
 • výkaz zisků a ztrát
 • přehled o peněžních tocích
 • přehled o změnách vlastního kapitálu
 • přílohu k účetní závěrce

Účetní závěrku musí ověřit auditor obchodní společnosti či družstva, jehož bilanční suma převýšila 40 milionů Kč, roční úhrn čistého obratu činil více jak 80 milionu Kč a průměrný přepočtený stav zaměstnanců dělá více než 50.

18 únor 2017