Náležitosti účetního dokladu

Co nesmí chybět na dokladu

Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. stanovuje, jaké náležitosti musejí mít účetní doklady. Podle tohoto zákona se jedná o tyto náležitosti:

 • označení účetního dokladu
 • obsah účetního případu a jeho účastníci
 • peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství
 • okamžik vyhotovení účetního dokladu
 • okamžik uskutečnění účetního případu
 • podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování

Právní váha kopií účetního dokladu

Na účetním dokladu nemusí být razítko. Všechny účetní doklady musí být vyhotoveny ihned po zjištění skutečností. Většina účetních dokladů je i daňovým dokladem, čímž podle zákona o DPH musí být doklad vystaven nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí platby či zálohy. Na základě novely zákona o účetnictví z roku 2002 má právní váhu i kopie účetního dokladu, jestli má potřebné náležitosti:

 • označení osoby, která doklad vydává a která plnění uskutečňuje
 • rozsah a předmět plnění
 • den vystavení daňového dokladu
 • den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty
 • jednotkovou cenu bez DPH
 • základ, sazbu a výši daně

Druhy účetních dokladů

Účetní doklady zachycují jeden účetní případ nebo několik stejných účetních případů, které se uskutečnily k jednomu dni. Rozlišujeme účetní doklady:

 • vnitřní: zachycují pohyb majetku uvnitř účetní jednotky – příjemky, výdejky, pokladní doklady, inventární karty a výplatní listiny
 • vnější: dokumentují vnější hospodářské operace – faktury od dodavatelů, faktury vydané odběratelům, výpisy z bankovních účtů, pokladní doklady

18 únor 2017